• Regulamin organizacji szkoleŃ

   1. Zgłoszenie na szkolenie może nastąpić poprzez formularz online na stronie www.feptax.pl/rejestracja, telefonicznie (12 307 10 75) lub wysyłając zgłoszenie na adres e-mail szkolenia@feptax.pl.
   2. Uczestnik, który zgłosił się na szkolenie, jest zobowiązany uiścić opłatę szkoleniową w terminie trzech dni od zgłoszenia.
   3. W przypadku nieuiszczenia opłaty szkoleniowej w terminie trzech dni od zgłoszenia się na szkolenie, Fundacja ma prawo anulować zgłoszenie, informując o tym uczestnika na podany przez niego adres e-mail.
   4. Jeżeli zgłoszenie na szkolenie jest dokonywane na siedem dni przed terminem szkolenia lub później, zgłoszenie uczestnika jest ważne pod warunkiem, że wraz ze zgłoszeniem przesłał on potwierdzenie wpłaty opłaty szkoleniowej.
   5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu, na które się zgłosił, wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres e-mail: szkolenia@feptax.pl.
   6. Rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej w dniu szkolenia do godz. 10:00.
   7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 1 dzień przed szkoleniem lub w dniu szkolenia, z uwzględnieniem pkt. 6, Fundacja dokonuje zwrotu 50% wartości wniesionej opłaty w formie bonu szkoleniowego do wykorzystania na szkolenia i konferencje organizowane przez Fundację przez okres 12 miesięcy od jego wystawienia.
   8. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na 7 dni przed szkoleniem lub później lecz nie później niż na 2 dni przed szkoleniem, Fundacja dokonuje zwrotu 75% wartości wniesionej opłaty w formie bonu szkoleniowego do wykorzystania na szkolenia i konferencje organizowane przez Fundację przez okres 12 miesięcy od jego wystawienia.
   9. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wcześniej niż na 7 dni przed szkoleniem, Fundacja dokonuje zwrotu 100% wartości wniesionej opłaty w formie bonu szkoleniowego do wykorzystania na szkolenia i konferencje organizowane przez Fundację przez okres 12 miesięcy od jego wystawienia.
   10. Fundacja zastrzega prawo odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia. W takim przypadku uczestnik jest informowany o odwołaniu szkolenia, a wniesiona opłata jest zwracana przelewem w terminie 3 dni od odwołania szkolenia.
   11. Reklamacja związana z niniejszym regulaminem podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od przesłania jej na adres e-mail szkolenia@feptax.pl.