Informacja o przetwarzaniu danych osobowych1.  My, Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000697967, NIP: 6762536972, wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł (dalej: „My” lub w równoważnej formie) będziemy administratorem Twoich danych osobowych, które nam podasz w związku ze składaniem zamówienia lub inną aktywnością związaną z naszą działalnością.


2.  W sprawach danych osobowych możesz z nami kontaktować się:

a.  pocztą elektroniczną na adres forum@feptax.pl,

b.  elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/kontakt,

c.  pisemnie na adres: Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków,

d.  za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych: Magdalena Mikulka, iod@feptax.pl, tel. 12 307 10 75.


3.  Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych należące do danych niewrażliwych (zwykłych):

a.  imię i nazwisko,

b.  adres e-mail,

c.  numer telefonu,

d.  adres zamieszkania,

e.  firma, adres i NIP prowadzonej działalności gospodarczej,

f.   firma, adres i NIP pracodawcy.


4.  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

a.  świadczenia dla Ciebie usługi szkoleniowej, która wymaga, abyśmy znali:

i. Twój adres e-mail w celu dostarczania Ci dostępu do usługi opartego na tym adresie (login, link szkoleniowy),

ii. Twój adres e-mail i numer telefonu w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie usługi, rozliczeń i fakturowania,

iii. Twoje imię i nazwisko w celu:

- identyfikacji osoby korzystającej z usługi,

- wydania imiennego certyfikatu szkoleniowego,

- wystawienia faktury, jeżeli nam podasz te dane do tego celu,

iv. firmę, adres i NIP w celu wystawienia faktury,

v. adres zamieszkania w celu wystawienia faktury, jeżeli nam go podasz do tego celu.

b.  realizowania za pośrednictwem poczty elektronicznej marketingu bezpośredniego naszych usług szkoleniowych i innych usług edukacyjnych dla księgowych, co wymaga, abyśmy znali Twój adres e-mail.


5.  Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawierających nasze treści marketingowe, klikając w link „Rezygnacja z otrzymywania biuletynu”, który znajduje się w każdej naszej wiadomości e-mail zawierającej treści marketingowe.


6.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a.  art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonania umowy, której przedmiotem są szkolenia lub inne świadczone przez nas usługi edukacyjne, niezbędne jest posiadanie przez nas danych wymienionych w pkt. 4 ppkt. 1 powyżej,

b.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas; prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez nas jest przetwarzanie danych osobowych, które pozyskaliśmy w związku ze świadczeniem dla Ciebie naszych usług dotyczących szkoleń online dla księgowych, do celów marketingu bezpośredniego naszych usług szkoleniowych i innych usług edukacyjnych dla księgowych.


7.  Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty:

a.  dostawcy usług, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, to jest podmioty świadczące usługi prawne i księgowe oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w stosunku do których zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w art. 46 RODO, a kopię dokumentacji tych zabezpieczeń możesz uzyskać, kontaktując się z nami w sposób wskazany w pkt. 2,

b.  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w przypadku gdy zwracają się do nas z prawnym żądaniem uzyskania danych osobowych.


8.  Twoje dane osobowe:

a.  przetwarzane w celu świadczenia dla Ciebie usługi szkoleniowej będziemy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wyświadczyliśmy dla Ciebie naszą usługę, co jest związane z koniecznością przechowywania określonych dowodów wykonania usług w terminach wynikających w szczególności z przepisów podatkowych,

b.  przetwarzane w celu realizowania za pośrednictwem poczty elektronicznej marketingu bezpośredniego naszych usług szkoleniowych i innych usług edukacyjnych dla księgowych będziemy przechowywać do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji w sposób określony w pkt. 5.


9.  Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


10. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.


11. Masz prawo do przenoszenia danych osobowych.


12. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


13. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi szkoleniowej lub innej usługi edukacyjnej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umowy.