• Konkurs zakończył się

   Październik 2018

  • Odpowiedzi na pytania

   Poprawna odpowiedź = 1 punkt

   Pytanie nr 1

   Spółka z o.o., która podlegała obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 rok, była dodatkowo zobowiązana do złożenia do dnia 1 października 2018 roku informacji CIT/TP za 2017 rok, jeżeli:

   1. w roku 2016 jej przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły równowartość 10 mln euro,
   2. w roku 2017 jej przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły równowartość 10 mln euro,
   3. do dnia 30 września 2018 roku jej przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły równowartość 10 mln euro.

   Podstawa prawna: art. 27 ust. 5 ustawy o PDOP.

    

   Podatnicy podlegający obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej dołączają do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy informację CIT/TP, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w tym roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro.

   Pytanie nr 2

   Spółka z o.o. „A” z siedzibą w Polsce pobrała zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłaconej dywidendy swojemu udziałowcowi będącemu spółką akcyjną „B” z siedzibą w Polsce. Pobrany podatek powinien zostać zapłacony do:

   1. urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki otrzymującej dywidendę („B”),
   2. urzędu skarbowego właściwego według siedziby spółki wypłacającej dywidendę („A”),
   3. III urzędu skarbowego w Warszawie.

   Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 i 3 ustawy o PDOP.

    

   Pobrany przez płatnika zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłaconej dywidendy powinien zostać przekazany w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania. Podatnikiem w tym przypadku jest spółka otrzymująca dywidendę.

   Pytanie nr 3

   Spółka jako leasingobiorca zawarła umowę leasingu finansowego środka trwałego. Umowa została zawarta na czas oznaczony, a suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiada wartości początkowej środka trwałego. Nadto umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingobiorca. W takim przypadku u leasingobiorcy do kosztów uzyskania przychodów:

   1. zalicza się w całości raty leasingowe,
   2. zalicza się raty leasingowe jedynie w tzw. części kapitałowej, tj. części, która stanowi spłatę wartości początkowej środka trwałego,
   3. zalicza się raty leasingowe jedynie w tzw. części odsetkowej, tj. części, która nie stanowi spłaty wartości początkowej środka trwałego.

   Podstawa prawna: art. 17f ust. 1. ustawy o PDOP.

    

   W przypadku leasingu finansowego, z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w ustawie, do przychodów finansującego, i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego, nie zalicza się opłat leasingowych w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

   Pytanie nr 4

   Spółka z o.o. „A” wniosła do spółki z o.o. „B” wkład niepieniężny w postaci samochodu osobowego. Dla spółki „A” przychód z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego:

   1. jest zaliczany na gruncie podatku CIT do źródła przychodów z zysków kapitałowych,
   2. jest zaliczany na gruncie podatku CIT do innego źródła przychodów niż zyski kapitałowe,
   3. nie jest zaliczany na gruncie podatku CIT do żadnego ze źródeł przychodów, przez co nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

   Podstawa prawna: art. 7b ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.

    

   Za przychody z zysków kapitałowych uważa się m. in. przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej wkładu niepieniężnego.

   Pytanie nr 5

   W maju 2018 roku okazało się, że zafakturowana w grudniu 2017 r. sprzedaż przez spółkę jawną, w której wspólnikami są osoby fizyczne, nastąpiła po cenie niższej niż wynikało to z umowy zawartej z kontrahentem. W związku z tym spółka jawna wystawiła kontrahentowi w czerwcu 2018 roku fakturę korygującą zwiększającą cenę sprzedaży. Sytuacja ta skutkuje obowiązkiem zwiększenia przychodów wspólników z tytułu uczestniczenia w spółce jawnej w:

   1. czerwcu 2018 roku
   2. maju 2018 roku,
   3. grudniu 2017 roku.

   Podstawa prawna: art. 14 ust. 1m ustawy o PDOF.

    

   Tylko jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. W innych przypadkach korekty dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym powstał przychód zgodnie z przepisami podatkowymi.

   Pytanie nr 6

   Osoba fizyczna w ramach działalności gospodarczej wynajmuje lokal mieszkalny (mieszkanie). Osoba ta nabyła ten lokal w 2010 roku i ujęła go w ewidencji środków trwałych w 2016 roku. W przypadku sprzedaży tego lokalu w 2018 roku cena uzyskana ze sprzedaży dla ww. osoby fizycznej:

   1. będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej,
   2. będzie stanowić przychód, ale osoba fizyczna będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jeżeli przeznaczy uzyskane środki ze sprzedaży na zakup nowego mieszkania,
   3. nie będzie stanowić przychodu.

   Podstawa prawna: art. 14 ust. 2c, art. 30e ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PDOP.

    

   Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się m. in. przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. Do ww. przychodów stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 30e ustawy o PDOP, przewidziane dla odpłatnego zbycia nieruchomości. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PDOP, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m. in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

   Pytanie nr 7

   Jednym z warunków uznania transakcji za eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT jest to, aby wywóz towarów poza terytorium UE rozpoczął się:

   1. z terytorium Polski,
   2. ze składu celnego położonego w Polsce,
   3. z dowolnego miejsca na terytorium Unii Europejskiej.

   Podstawa prawna: art. 2 pkt 8 ustawy o VAT.

    

   Eksport towarów w rozumieniu ustawy o VAT to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

   1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
   2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

   - jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

   Pytanie nr 8

   W przypadku sprzedaży (dostawy) zabudowanej nieruchomości dokonanej po upływie dwóch lat od jej pierwszego zasiedlenia w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, gdy strony, chcąc wybrać opodatkowanie tej transakcji, złożyły do urzędu skarbowego - w dniu sprzedaży (dostawy) – oświadczenie o wyborze opodatkowania tej transakcji, wówczas:

   1. sprzedaż (dostawa) jest zwolniona od podatku VAT,
   2. sprzedaż (dostawa) jest opodatkowana podatkiem VAT,
   3. sprzedaż (dostawa) jest opodatkowana podatkiem VAT, jeżeli oświadczenie zostało zarejestrowane przez urząd skarbowy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

   Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a, art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

    

   Możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku i dokonania wyboru opodatkowania transakcji dotyczy zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tj. zwolnienia dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

   1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
   2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

   Przy czym, rezygnacja ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, może być dokonana jedynie przed dniem dokonania dostawy przez złożenie właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części.

   Pytanie nr 9

   Firma budowlana „A” postanowiła wybudować budynek, który będzie wykorzystywać jako swoją siedzibę. W celu wybudowania tego budynku firma „A” zatrudniła firmę budowlaną „B”. Z kolei projekt budynku przygotował architekt. Z tytułu świadczonej przez firmę „B” na rzecz firmy „A” usługi budowlanej podmiotem (podatnikiem) obowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest:

   1. firma „A”,
   2. firma „B”,
   3. architekt.

   Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 8 i art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.

    

   Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia przewidziany w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT dla usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. W analizowanym przypadku spółka „A” jest inwestorem, zaś spółka „B” wykonawcą i nie występuje tutaj stosunek podwykonawstwa, który obligowałby do zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

   Pytanie nr 10

   Podatnik, który rozlicza podatek VAT miesięcznie, dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w październiku 2018 r., wystawiając w tym też miesiącu fakturę. Jeżeli podatnik nie będzie posiadać dokumentacji uprawniającej go do zastosowania 0% stawki podatku VAT względem ww. transakcji, wówczas będzie obowiązany do wykazania transakcji jako dostawy krajowej w deklaracji VAT składanej za:

   1. październik 2018 r.,
   2. listopad 2018 r.,
   3. grudzień 2018 r.

   Podstawa prawna: art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT.

    

   Jeżeli warunek posiadania dokumentacji uprawniającej podatnika do zastosowania 0% stawki podatku VAT względem transakcji WDT nie został spełniony przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres miesięczny, w którym transakcja miała miejsce, to podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji VAT za ten okres, ale wykazuje ją w ewidencji VAT za kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy ze stawką właściwą dla dostawy danego towaru na terytorium kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatnik za ten kolejny po następnym okresie rozliczeniowym okres rozliczeniowy nie posiada stosownej dokumentacji.

   Pytanie nr 11

   Doradca podatkowy może reprezentować podatnika w sprawach podatkowych przed:

   1. wojewódzkim sądem administracyjnym i naczelnym sądem administracyjnym,
   2. sądem rejonowym i sądem okręgowym,
   3. sądem okręgowym i sądem apelacyjnym.

   Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o doradztwie podatkowym; art. 1 § 1 i art. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

    

   Czynności doradztwa podatkowego wykonywane przez doradców podatkowych obejmują m. in. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

    

   Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości m. in. przez kontrolę działalności administracji publicznej, w tym kontrolę działalności organów administracji skarbowej w sprawach podatkowych. Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne.

   Pytanie nr 12

   Zobowiązanie podatkowe przedawnia się - co do zasady - z upływem:

   1. 60 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin płatności podatku,
   2. 5 lat, licząc od początku roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
   3. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

   Podstawa prawna: art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.

              

   Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

  • Regulamin konkursu

   1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu podatkowego (dalej: konkurs).
   2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Podatkowej z siedzibą w Krakowie, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, KRS 0000534546, REGON 360291257, NIP 6762482466 (dalej: Fundacja).
   3. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.
   4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu, pracownicy oraz współpracownicy Fundacji, jak również członkowie zarządu, wspólnicy, pracownicy oraz współpracownicy partnerów Fundacji związanych z organizacją konferencji pt. "Podatki 2019" w Krakowie, a także doradcy podatkowi.
   5. Konkurs trwa od godziny jego ogłoszenia w dniu 17 października 2018 r. do godz. 23:59 w dniu 21 października 2018 r. Po tym terminie zgłoszenia konkursowe nie są brane pod uwagę.
   6. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań dotyczących podatku CIT, PIT, VAT i procedury podatkowej (dalej: pytania konkursowe) na stronie www.feptax.pl/konkurs.
   7. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe i przesłaniu ich przy użyciu formularza konkursowego na stronie www.feptax.pl/konkurs. W przypadku wzięcia udziału w konkursie więcej niż jeden raz, uwzględniany jest tylko pierwszy przesłany zestaw odpowiedzi na pytania konkursowe.
   8. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe jest przyznawany 1 punkt. 
   9. Za każdą niepoprawną odpowiedź na pytanie konkursowe nie jest przyznawany punkt. 
   10. W konkursie można uzyskać maksymalnie 12 punktów.
   11. Trzy osoby mające status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dalej: UEK), które wzięły udział w konkursie i uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród innych uczestników w grupie studentów UEK, otrzymają nagrodę w postaci biletu wstępu na konferencję pt. „Podatki 2019” organizowaną w Krakowie w dniu 8 listopada 2018 r. (www.konferencja-podatkowa.pl) o wartości 369 zł (dalej: nagroda). W przypadku gdy liczba uczestników konkursu w grupie studentów UEK, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, będzie wyższa niż trzy, nagrodę otrzymają uczestnicy konkursu, którzy uzyskali w konkursie w tej grupie najwyższą liczbę punktów i jako pierwsi przesłali odpowiedzi na pytania konkursowe.
   12. Trzy osoby niemające statusu studenta UEK, które wzięły udział w konkursie i uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród innych uczestników w grupie nie-studentów, otrzymają nagrodę w postaci biletu wstępu na konferencję pt. „Podatki 2019” organizowaną w Krakowie w dniu 8 listopada 2018 r. (www.konferencja-podatkowa.pl) o wartości 369 zł (dalej: „nagroda). W przypadku gdy liczba uczestników konkursu w grupie nie-studentów, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, będzie wyższa niż trzy, nagrodę otrzymają uczestnicy konkursu, którzy uzyskali w konkursie w tej grupie najwyższą liczbę punktów i jako pierwsi przesłali odpowiedzi na pytania konkursowe.
   13. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o nagrodach w dniu 22 października 2018 r. na podany przez nich adres e-mail. W tej formie zostanie przekazana im nagroda (bilet wstępu), z zastrzeżeniem pkt. 14.
   14. Przed wydaniem nagrody Fundacja może zażądać od zwycięzcy w grupie studentów UEK udokumentowania statusu studenta UEK, kontaktując się z nim na podany przez niego adres e-mail. W przypadku braku udokumentowania przez zwycięzcę statusu studenta UEK w terminie 5 dni od przesłania żądania na podany adres e-mail, zwycięstwo tej osoby zostaje unieważnione. W takim przypadku status zwycięzcy uzyskuje dalsza osoba w kolejności zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 11.
   15. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o prawidłowych odpowiedziach na pytania konkursowe w dniu 22 października 2018 r. na podany przez nich adres e-mail.
   16. Zwycięzcy konkursu, którzy przed dniem rozpoczęcia konkursu nabyli odpłatnie wstęp na konferencję pt. „Podatki 2019” organizowaną w Krakowie w dniu 8 listopada 2018 r. (www.konferencja-podatkowa.pl), mogą - według ich wyboru - otrzymać zwrot opłaty konferencyjnej albo bon o wartości zapłaconej ceny brutto uprawniający do zamiany na inne szkolenie organizowane przez Fundację w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
   17. Wartość nagród, o których mowa w pkt. 11 i 12, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   18. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści niniejszego regulaminu, Fundacja jest uprawniona do interpretowania niniejszego regulaminu zgodnie z duchem zdrowej rywalizacji, przy uwzględnieniu edukacyjnego charakteru konkursu oraz statutowych celów swojej działalności.
   19. Reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać na adres: fundacja@feptax.pl lub na adres rejestrowy Fundacji.
   20. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia.