• Konkurs podatkowy

   Nagrodami są 3 bilety wstępu na konferencję pt. Podatki 2019 w Krakowie

  • Regulamin konkursu

   1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu podatkowego (dalej: konkurs).
   2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji Podatkowej z siedzibą w Krakowie, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, KRS 0000534546, REGON 360291257, NIP 6762482466 (dalej: Fundacja).
   3. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.
   4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu, pracownicy oraz współpracownicy Fundacji, jak również członkowie zarządu, wspólnicy, pracownicy oraz współpracownicy partnerów Fundacji związanych z organizacją konferencji pt. "Podatki 2019" w Krakowie.
   5. Konkurs trwa od godziny jego ogłoszenia w dniu 17 października 2018 r. do godz. 23:59 w dniu 21 października 2018 r. Po tym terminie zgłoszenia konkursowe nie są brane pod uwagę.
   6. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań dotyczących podatku CIT, PIT, VAT i procedury podatkowej (dalej: pytania konkursowe) na stronie www.feptax.pl/konkurs.
   7. W konkursie można wziąć udział tylko raz. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe i przesłaniu ich przy użyciu formularza konkursowego na stronie www.feptax.pl/konkurs. W przypadku wzięcia udziału w konkursie więcej niż jeden raz, uwzględniany jest tylko pierwszy przesłany zestaw odpowiedzi na pytania konkursowe.
   8. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe jest przyznawany 1 punkt. 
   9. Za każdą niepoprawną odpowiedź na pytanie konkursowe nie jest przyznawany punkt. 
   10. W konkursie można uzyskać maksymalnie 12 punktów.
   11. Trzy osoby mające status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dalej: UEK), które wzięły udział w konkursie i uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród innych uczestników w grupie studentów UEK, otrzymają nagrodę w postaci biletu wstępu na konferencję pt. „Podatki 2019” organizowaną w Krakowie w dniu 8 listopada 2018 r. (www.konferencja-podatkowa.pl) o wartości 369 zł (dalej: nagroda). W przypadku gdy liczba uczestników konkursu w grupie studentów UEK, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, będzie wyższa niż trzy, nagrodę otrzymają uczestnicy konkursu, którzy uzyskali w konkursie w tej grupie najwyższą liczbę punktów i jako pierwsi przesłali odpowiedzi na pytania konkursowe.
   12. Trzy osoby niemające statusu studenta UEK, które wzięły udział w konkursie i uzyskały najwyższą liczbę punktów spośród innych uczestników w grupie nie-studentów, otrzymają nagrodę w postaci biletu wstępu na konferencję pt. „Podatki 2019” organizowaną w Krakowie w dniu 8 listopada 2018 r. (www.konferencja-podatkowa.pl) o wartości 369 zł (dalej: „nagroda). W przypadku gdy liczba uczestników konkursu w grupie nie-studentów, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, będzie wyższa niż trzy, nagrodę otrzymają uczestnicy konkursu, którzy uzyskali w konkursie w tej grupie najwyższą liczbę punktów i jako pierwsi przesłali odpowiedzi na pytania konkursowe.
   13. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o nagrodach w dniu 22 października 2018 r. na podany przez nich adres e-mail. W tej formie zostanie przekazana im nagroda (bilet wstępu), z zastrzeżeniem pkt. 14.
   14. Przed wydaniem nagrody Fundacja może zażądać od zwycięzcy w grupie studentów UEK udokumentowania statusu studenta UEK, kontaktując się z nim na podany przez niego adres e-mail. W przypadku braku udokumentowania przez zwycięzcę statusu studenta UEK w terminie 5 dni od przesłania żądania na podany adres e-mail, zwycięstwo tej osoby zostaje unieważnione. W takim przypadku status zwycięzcy uzyskuje dalsza osoba w kolejności zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 11.
   15. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o prawidłowych odpowiedziach na pytania konkursowe w dniu 22 października 2018 r. na podany przez nich adres e-mail.
   16. Zwycięzcy konkursu, którzy przed dniem rozpoczęcia konkursu nabyli odpłatnie wstęp na konferencję pt. „Podatki 2019” organizowaną w Krakowie w dniu 8 listopada 2018 r. (www.konferencja-podatkowa.pl), mogą - według ich wyboru - otrzymać zwrot opłaty konferencyjnej albo bon o wartości zapłaconej ceny brutto uprawniający do zamiany na inne szkolenie organizowane przez Fundację w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
   17. Wartość nagród, o których mowa w pkt. 11 i 12, jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   18. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści niniejszego regulaminu, Fundacja jest uprawniona do interpretowania niniejszego regulaminu zgodnie z duchem zdrowej rywalizacji, przy uwzględnieniu edukacyjnego charakteru konkursu oraz statutowych celów swojej działalności.
   19. Reklamacje dotyczące konkursu można zgłaszać na adres: fundacja@feptax.pl lub na adres rejestrowy Fundacji.
   20. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia.