• Regulamin promocji

   Szkolenie z kartą upominkową IKEA

   1. Definicje użyte w niniejszym regulaminie:
    1. Dzień szkolenia - 8 lutego 2018 r.;
    2. Formularzu rejestracji – formularz rejestracji na Szkolenie dostępny na stronie https://www.feptax.pl;
    3. Fundacja - Fundacja Edukacji Podatkowej z siedzibą w Krakowie, ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, KRS 0000534546, REGON 360291257, NIP 6762482466;
    4. IKEA - IKEA Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach k/Warszawy, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, KRS 0000091681, REGON 010577890, NIP 5270103385;
    5. Karta upominkowa - karta, której wydawcą jest IKEA, o wartości 50 zł, uprawniająca do zakupu towarów i usług w sklepach IKEA na terytorium Polski na warunkach obowiązujących w IKEA, w tym na podstawie stosownych regulaminów IKEA;
    6. Rabat - rabat procentowy na zakup usługi wstępu na Szkolenie;
    7. Regulamin - niniejszy regulamin;
    8. Szkolenie - szkolenie pt. „VAT 2018” organizowane w Krakowie przez Fundację w dniu 8 lutego 2018 r.;
    9. Uczestnik – osoba fizyczna, która została zgłoszona na Szkolenie.
   2. Regulamin określa zasady promocji pt. „Szkolenie z kartą upominkową IKEA”.
   3. Organizatorem promocji jest Fundacja.
   4. Promocja polega na tym, że Uczestnik otrzymuje Kartę upominkową, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: (a) w Formularzu rejestracji przy zgłoszeniu nie wybrano Rabatu, (2) zgłoszenie nastąpiło do dnia 19 stycznia 2018 r., (3) udział w Szkoleniu został opłacony do dnia 26 stycznia 2018 r., (4) uczestnictwo w Szkoleniu nie zostało odwołane.
   5. Uczestnik otrzymuje Kartę upominkową w Dniu szkolenia. Celem otrzymania Karty upominkowej Uczestnik jest obowiązany pokwitować jej odbiór.
   6. Zgłoszenia Uczestnika może dokonać on sam lub inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności będąca pracodawcą Uczestnika.
   7. Fundacja nie odpowiada za sposób wykorzystania Karty upominkowej ani za zakupione przy jej użyciu towary i usługi.
   8. Wartość Karty upominkowej jest dla Uczestnika wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
   9. Wartość Karty upominkowej nie obniża opłaty za Szkolenie.
   10. Karta upominkowa nie podlega wymianie na pieniądze.
   11. Reklamacje dotyczące Karty upominkowej należy zgłaszać do jej wydawcy (IKEA).
   12. W sprawach dotyczących promocji określonej Regulaminem należy kontaktować się na adres e-mail: fundacja@feptax.pl.