Regulamin akcji promocyjnej


Kup karnet i otrzymaj zwrot 39 zł za szkolenie


 1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej (dalej: Promocja) jest Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000697967, NIP: 6762536972, wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł (dalej: Organizator).
 2. Promocja polega na tym, że osoba uprawniona do wzięcia udziału w Promocji może zakupić karnet szkoleniowy w subskrypcji na okres 12 miesięcy w cenie obniżonej o wartość szkolenia. Sformułowanie „Zwrot kwoty 39 zł za szkolenie” rozumiemy do celów Promocji jako obniżenie ceny za karnet szkoleniowy o kwotę 39 zł.
 3. Zakup karnetu szkoleniowe następujące na Warunkach świadczenia usługi karnetu szkoleniowego.
 4. W Promocji może wziąć udział osoba, która po dniu 31 sierpnia 2021 r. zakupiła od Organizatora szkolenie online poza ofertą karnetu szkoleniowego.
 5. Osoba, o której mowa w pkt. 4, może wziąć udział w Promocji w okresie, w którym ma dostęp do nagrania ze szkolenia online, materiałów szkoleniowych i certyfikatu szkoleniowego zgodnie z Warunkami świadczenia usługi szkolenia online.
 6. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 5, osoba, o której mowa w pkt. 4, traci możliwość wzięcia dalszego udziału w Promocji, nawet jeżeli ponownie dokona zakupu od Organizatora szkolenia online poza ofertą karnetu szkoleniowego.
 7. Organizator jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z Promocją. Organizator jako administrator danych osobowych zapewnia ich ochronę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są przedstawione w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 8. Reklamacje dotyczące Promocji można kierować:
 9. elektronicznie na adres e-mail: forum@feptax.pl,
 10. elektronicznie za pośrednictwem formularza na stronie https://www.feptax.pl/kontakt,
 11. pisemnie na adres rejestrowy FEP.
 12. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Organizator udziela odpowiedzi w sprawie reklamacji w formie:
 14. elektronicznej na wskazany adres e-mail - jeżeli reklamację złożono w formie elektronicznej,
 15. pisemnej na wskazany adres - jeżeli reklamację złożono w formie pisemnej.
 16. Regulamin akcji promocyjnej w niniejszym brzmieniu stosuje się do zamówień składanych od dnia 13 września 2021 r.