Prezentowane ceny w sklepie zawierają podatek VAT w wysokości 23%

Szukaj

Warunki świadczenia usługi

Szkolenie

Niniejszej Warunki świadczenia usługi opisują zasady świadczenia usługi (usług) w zakresie organizacji szkoleń online oraz udostępniania nagrań wideo ze szkoleń (dalej: Szkolenie lub Szkolenia).

Organizator

Organizatorem Szkolenia jest Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, NIP: 6762536972, KRS:0000697967, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 24 tys. zł.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne, które należy spełniać, aby uczestniczyć w Szkoleniu, są opisane na stronie: https://www.feptax.pl/strona/wymagania-techniczne.

  Zamówienie Szkolenia

  Zamówienie Szkolenia jest dokonywane za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie internetowej www.feptax.pl lub na innej stronie internetowej Organizatora dotyczącej Szkolenia, jeżeli Organizator tak przewiduje.

  Metody płatności

  Zamówione Szkolenie można opłacić:

  • przelewem bankowym,
  • płatnością online za pośrednictwem bramki płatniczej, w tym BLIKiem i kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

  Płatności online

  Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.

  Metody płatności online:

  Zwrot środków pieniężnych

  W przypadku zamawiających osób, które nie są konsumentami, zwrot opłaty szkoleniowej następuje po:

  • rezygnacji ze Szkolenia, o ile link do Szkolenia nie został jeszcze udostępniony; po udostępnieniu linku do Szkolenia opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi,
  • odwołaniu Szkolenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

  Konsument, który zawarł z nami umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach ustawy o prawach konsumenta.

  Sposób zwrotu środków pieniężnych

  Zwrot środków pieniężnych następuje:

  • na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności – w przypadku płatności przelewem bankowym,
  • na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do płatności – w przypadku płatności kartą płatniczą,
  • w inny sposób, na który odbiorca zwrot wyraził zgodę i który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

  Udostępnienie linku do Szkolenia

  Organizator przesyła link do Szkolenia w terminie:

  • 48 godzin od zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Organizatora – w przypadku płatności przelewem bankowym,
  • 5 minut od uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności – w przypadku płatności online za pośrednictwem bramki płatniczej.

  Komunikacja podczas Szkolenia

  Komunikacja uczestników z wykładowcą podczas Szkolenia, które jest realizowane w ramach transmisji na żywo, odbywa się za pośrednictwem czatu.

  W przypadku zadania przez uczestnika pytania na czacie, imię tego uczestnika może zostać udostępnione innym uczestnikom.

  Uczestnictwo w Szkoleniu nie wymaga i nie przewiduje udostępniania przez uczestników swojego wizerunku ani głosu.

  Dostęp do nagrania Szkolenia

  Zamawiający uzyskuje bezterminowy dostęp do powtórki (nagrania) Szkolenia z możliwością wielokrotnego odtwarzania.

  Certyfikat uczestnictwa

  Uczestnik Szkolenia, które jest realizowane w ramach transmisji na żywo, otrzymuje certyfikat uczestnictwa w pliku pdf po odnotowaniu przez Organizatora obecności uczestnika podczas Szkolenia.

  Uczestnik Szkolenia, którego obecność nie została odnotowana podczas Szkolenia, może uzyskać certyfikat z obejrzanego Szkolenia w formie nagrania wideo tylko w przypadku, jeżeli oferta szkoleniowa tak stanowi.

  Faktura

  Faktury oraz faktury korygujące są przesyłane w formie elektronicznej.

  Organizator wystawia fakturę po otrzymaniu opłaty szkoleniowej.

  Prawa autorskie

  Organizatorowi przysługują majątkowe prawa autorskie albo licencje do Szkolenia oraz materiałów szkoleniowych.

  Zabrania się udostępniania całości lub części Szkolenia lub materiałów szkoleniowych pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej określonej przepisami prawa, z wyjątkiem udostępniania Szkolenia i materiałów szkoleniowych wewnątrz swojej organizacji (przedsiębiorstwa), w szczególności pracownikom.

  Dane osobowe

  Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z zamówieniem Szkolenia w sklepie na stronie https://www.feptax.pl jest Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, NIP: 6762536972, KRS:0000697967, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS (dalej: Administrator). 

  Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

  Celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych uzyskanych w związku z zamówieniem Szkolenia w sklepie na stronie https://www.feptax.pl jest w szczególności realizacja takiego zamówienia oraz wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych.

  Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych uzyskanych w związku z zamówieniem Szkolenia w sklepie na stronie https://www.feptax.pl jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest warunek, iż przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest warunek, iż przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązków sprawozdawczych i podatkowych;
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, na mocy którego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest warunek, iż przetwarzanie to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

  • uzyskania kopii swoich danych osobowych w formacie powszechnie stosowanym do odczytu na komputerze,
  • zaktualizowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych, jednakże gdy dane osobowe zostały pozyskane w związku ze świadczeniem usług, nie mogą być one usunięte do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnych.

  Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych oraz inne zagadnienie dotyczące ochrony prywatności reguluje Polityka prywatności.

  Reklamacja

  Reklamacje dotyczące Szkolenia można kierować do Organizatora:

  • pod numerem telefonu 12 307 10 75,
  • na adres e-mail: forum@feptax.pl,
  • na adres rejestrowy.

  Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

  Obowiązywanie Warunków świadczenia usługi

  Niniejsze Warunki świadczenia usługi stosuje się do zamówień złożonych od dnia 12 maja 2021 r.  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów