Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. My, Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000697967, NIP: 6762536972, wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł (dalej: „My” lub w równoważnej formie) będziemy administratorem Twoich danych osobowych, które nam podasz w związku ze składaniem zamówienia lub inną aktywnością związaną z naszą działalnością.

2. W sprawach danych osobowych możesz z nami kontaktować się:

1. pocztą elektroniczną na adres forum@feptax.pl,

2. elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/kontakt,

3. pisemnie na adres: Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków,

4. za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych: Magdalena Mikulka, iod@feptax.pl, tel. 12 307 10 75.

3. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych należące do danych niewrażliwych (zwykłych):

1. imię i nazwisko,

2. adres e-mail,

3. numer telefonu,

4. adres zamieszkania,

5. firma, adres i NIP prowadzonej działalności gospodarczej,

6. firma, adres i NIP pracodawcy.

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu świadczenia dla Ciebie naszych usług szkoleniowych, które wymagają, abyśmy znali:

1. Twój adres e-mail w celu dostarczania dostępu do usługi opartego na tym adresie (login, link szkoleniowy),

2. Twój adres e-mail i numer telefonu w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie świadczonych usług, rozliczeń i fakturowania,

3. Twoje imię i nazwisko w celu identyfikacji osoby korzystającej z usługi oraz wydania imiennego certyfikatu szkoleniowego,

4. Twoją firmę, adres i NIP w celu wystawienia faktury za wyświadczoną usługę.

5. Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizowania za pośrednictwem poczty elektronicznej marketingu bezpośredniego naszych usług szkoleniowych i innych usług edukacyjnych dla księgowych, co wymaga, abyśmy znali Twój adres e-mail.

6. Możesz w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawierających nasze treści marketingowe, klikając w link „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości”, który znajduje się w każdej naszej wiadomości e-mail zawierającej treści marketingowe.

7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

1. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonania umowy, której przedmiotem są szkolenia lub inne świadczone przez nas usługi edukacyjne, niezbędne jest posiadanie przez nas danych wymienionych w pkt. 4 ppkt. 1 powyżej,

2. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas; prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez nas jest przetwarzanie danych osobowych, które pozyskaliśmy w związku ze świadczeniem dla Ciebie naszych usług dotyczących szkoleń online dla księgowych, do celów marketingu bezpośredniego naszych usług szkoleniowych i innych usług edukacyjnych dla księgowych.

8. Odbiorcami danych osobowych są następujące podmioty:

1. dostawcy usług, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, to jest podmioty świadczące usługi prawne i księgowe oraz podmioty świadczące usługi dostarczania platform i innych rozwiązań z zakresu IT mające siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, w tym:

1. Livestorm SAS, zarejestrowana w Trade Register of Paris pod numerem 820 434 439, boulevard Saint Denis 6, 75 010 Paris,

2.  MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593.

2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w przypadku zwrócenia się się do nas z prawnym żądaniem uzyskania danych osobowych.

9. Twoje dane osobowe:

1. przetwarzane w celu świadczenia dla Ciebie usługi szkoleniowej będziemy przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wyświadczyliśmy dla Ciebie naszą usługę, co jest związane z koniecznością przechowywania określonych dowodów wykonania usług w terminach wynikających w szczególności z przepisów podatkowych,

2. przetwarzane w celu realizowania za pośrednictwem poczty elektronicznej marketingu bezpośredniego naszych usług szkoleniowych i innych usług edukacyjnych dla księgowych będziemy przechowywać do momentu złożenia przez Ciebie rezygnacji w sposób określony poniżej.

10. Z zastrzeżeniem pkt. 8 masz prawo:

1. żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

3. przenieść swoje dane osobowe,

4.  wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z nami umowy o świadczenie usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia z nami umowy.