Warunki świadczenia usług

I. Definicje
 1. Niniejszym zwrotom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. FEP – Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000697967, NIP: 6762536972, wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł,
  3. Kolejny okres subskrypcji – Okres subskrypcji, który następuje bezpośrednio po bieżącym Okresie subskrypcji, o takim samym czasie trwania lub najbardziej zbliżonym do bieżącego Okresu subskrypcji, jeżeli bieżący Okres subskrypcji został wycofany z Oferty,
  4. Konto – indywidualne konto na stronie https://www.feptax.pl dostępne po zalogowaniu dla Subskrybenta lub Osoby kontaktowej,
  5. Nabywca – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba prawna, która nabywa Subskrypcję dla wskazanego Subskrybenta,
  6. Oferta – oferta FEP obejmująca Szkolenia i Wideo dostępne w Subskrypcji, publikowana na stronie https://www.feptax.pl,
  7. Okres subskrypcji – okres rozliczeniowy, w którym trwa Subskrypcja, obejmujący przedział czasu od 3 dni do 365 dni, zgodnie z aktualną Ofertą,
  8. Osoba kontaktowa –  wskazana przez Nabywcę osoba fizyczna uprawniona do zarządzania parametrami Subskrypcji,
  9. Subskrybent – wskazana przez Nabywcę osoba fizyczna uprawniona do korzystania z Subskrypcji,
  10. Subskrypcja – usługa dostępu do Szkoleń lub Wideo świadczona przez FEP w Okresie subskrypcji, 
  11. Szkolenie – szkolenie online prowadzone na żywo przy pomocy środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem platformy Livestorm,
  12. Uczestnik — Subskrybent, który uczestniczy w Szkoleniu,
  13. Wideo – nagranie Szkolenia udostępnione do odtwarzania online poprzez przeglądarkę internetową,
  14. Zamówienie – zamówienie Subskrypcji dla Subskrybenta, złożone elektronicznie przez Nabywcę lub przez Osobę kontaktową działającą w imieniu i na rzecz Nabywcy na stronie https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@feptax.pl,
  15. Zamówienie automatyczne – zamówienie Subskrypcji dla Subskrybenta na Kolejny okres subskrypcji, wygenerowane automatycznie przez FEP.
II. Subskrypcje
 1. FEP oferuje trzy rodzaje Subskrypcji:
  1. „Szkolenie + Wideo”,
  2. „Wideo”,
  3. „Karnet szkoleniowy”.
III. Subskrypcja „Szkolenie + Wideo”
 1. Subskrypcję „Szkolenie + Wideo” można zamówić przed zakończeniem Szkolenia objętego Zamówieniem.
 2. Subskrypcja „Szkolenie + Wideo” polega na:
  1. udostępnieniu na Koncie należącym do Subskrybenta linku umożliwiającego udział w zamówionym Szkoleniu objętym Zamówieniem,
  2. udostępnieniu na Koncie należącym do Subskrybenta na okres rozliczeniowy trwający 365 dni, licząc od dnia uruchomienia Subskrypcji:
   1. Wideo z zamówionego Szkolenia, które jest publikowane na Koncie należącym do Subskrybenta w terminie 3 Dni roboczych, licząc od dnia, w którym odbyło się Szkolenie,
   2. materiałów szkoleniowych, które są publikowane na Koncie należącym do Subskrybenta w dniu Szkolenia do pobrania w pliku pdf lub xlsx, lub w innym formacie komputerowym, w tym plików skompresowanych w pliku zip,
   3. imiennego certyfikatu szkoleniowego, który jest publikowany na Koncie należącym do Subskrybenta po Szkoleniu do pobrania w pliku pdf.
IV. Subskrypcja „Wideo”
 1. Subskrypcję „Wideo” można zamówić po zakończeniu Szkolenia objętego Zamówieniem.
 2. Subskrypcja „Wideo” polega na udostępnieniu na Koncie należącym do Subskrybenta na okres rozliczeniowy trwający 365 dni, licząc od dnia uruchomienia Subskrypcji:
  1. Wideo ze Szkolenia, które jest publikowane na Koncie należącym do Subskrybenta w terminie 3 Dni roboczych, licząc od dnia, w którym odbyło się Szkolenie,
  2. materiałów szkoleniowych, które są publikowane na Koncie należącym do Subskrybenta w dniu Szkolenia do pobrania w pliku pdf lub xlsx, lub w innym formacie komputerowym, w tym plików skompresowanych w pliku zip,
  3. imiennego certyfikatu szkoleniowego, który jest publikowany na Koncie należącym do Subskrybenta po Szkoleniu do pobrania w pliku pdf.
V. Subskrypcja „Karnet szkoleniowy”
 1. Subskrypcję „Karnet szkoleniowy” można zamówić w każdym czasie.
 2. Subskrypcja Karnet szkoleniowy polega na:
  1. każdorazowym udostępnieniu na Koncie należącym do Subskrybenta linku umożliwiającego udział w najbliższym Szkoleniu organizowanym przez FEP w Okresie subskrypcji,
  2. udostępnieniu na Koncie należącym do Subskrybenta w Okresie subskrypcji:
   1. Wideo z dotychczasowych Szkoleń zgodnie z Ofertą, z tym zastrzeżeniem, że Wideo ze Szkolenia jest publikowane na Koncie należącym do Subskrybenta w terminie 3 Dni roboczych od dnia, w którym odbyło się Szkolenie,
   2. materiałów szkoleniowych z dotychczasowych Szkoleń do pobrania w pliku pdf lub xlsx, lub w innym formacie komputerowym, w tym plików skompresowanych w pliku zip,
   3. imiennego certyfikatu szkoleniowego z dotychczasowych Szkoleń do pobrania w pliku pdf.
 3. FEP zastrzega sobie prawo do swobodnego dokonywania zmian w Ofercie dotyczącej Subskrypcji „Karnet szkoleniowy”, w tym dodawania lub usuwania Szkoleń i Wideo na Koncie należącym do Subskrybenta, dla którego jest świadczona Subskrypcja „Karnet szkoleniowy”, jednakże zobowiązuje się, że:
  1. Oferta i Konto należące do Subskrybenta, dla którego jest świadczona Subskrypcja „Karnet szkoleniowy”, będą zawierać nie mniej niż 100 Wideo,
  2. w każdym miesiącu kalendarzowym, z wyjątkiem lipca i sierpnia, będzie organizować nie mniej niż 10 Szkoleń.
VI. Zamówienie Subskrypcji
 1. Zamówienie można złożyć na stronie https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres forum@feptax.pl.
 2. Przy składaniu Zamówienia wskazuje się następujące dane Osoby kontaktowej:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail stanowiący login do Konta,
  4. numer telefonu (opcjonalnie).
 3. Przy składaniu Zamówienia wskazuje się następujące dane Subskrybenta:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail stanowiący login do Konta.
 4. Osoba kontaktowa może być Subskrybentem.
VII. Opłacenie Zamówienia
 1. Nabywca może opłacić Zamówienie:
  1. przelewem bankowym na podstawie dokumentu pro forma (pdf),
  2. za pośrednictwem bramki płatniczej PayU.
 2. Z chwilą opłacenia Zamówienia następuje zawarcie między FEP a Nabywcą umowy w przedmiocie Subskrypcji.
 3. FEP księguje wpłatę za Zamówienie w ciągu:
  1. 15 minut od uzyskania pozytywnej autoryzacji zapłaty – w przypadku zapłaty za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,
  2. 24 godzin od uznania rachunku bankowego FEP, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy – w przypadku zapłaty przelewem bankowym.
VIII. Zwrot środków pieniężnych
 1. FEP nie zwraca środków pieniężnych otrzymanych z tytułu opłacenia Zamówienia, jeżeli Subskrypcja została uruchomiona.
IX. Uruchomienie Subskrypcji
 1. FEP uruchamia Subskrypcję w ciągu 15 minut od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
 2. Uruchomienie Subskrypcji polega na przesłaniu na adres e-mail Subskrybenta, który został wskazany w Zamówieniu, danych dostępowych do Konta pozwalających rozpocząć korzystanie z Subskrypcji.
 3. FEP nie odpowiada za sytuację wynikającą z podania w Zamówieniu:
  1. błędnego adresu e-mail,
  2. adresu e-mail, który nie przyjmuje wiadomości e-mail wysyłanych z adresu forum@feptax.pl.
X. Zakończenie Subskrypcji
 1. Subskrypcja kończy się w dniu, w którym upływa Okres subskrypcji, chyba że zostanie odnowiona na Kolejny okres subskrypcji zgodnie z postanowieniami rozdziału XI.
XI. Odnowienie Subskrypcji
 1. Najpóźniej 10 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji FEP wysyła Nabywcy, na podstawie Zamówienia automatycznego, dokument pro forma (pdf) w celu opłacenia i odnowienia Subskrypcji na Kolejny okres subskrypcji.
 2. Nabywca nie ma obowiązku opłacać dokumentu wskazanego w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
 3. Do odnowienia Subskrypcji stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów VII-IX, z tym że w przypadku zaksięgowania wpłaty za Zamówienie automatyczne przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji, Kolejny okres subskrypcji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się bieżący Okres subskrypcji.
 4. W przypadku nieopłacenia w terminie dokumentu wskazanego w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamówienie automatyczne jest anulowane w ciągu 30 dni od upływu termin płatności.
XII. Faktury
 1. Nabywca wskazuje w Zamówieniu, czy chce otrzymać fakturę.
 2. Nabywca będący osobą fizyczną, który nie wskazuje w Zamówieniu, że chce otrzymać faktury, jest uważany za osobę fizyczną niebędącą podatnikiem VAT.
 3. FEP wystawia fakturę Nabywcy, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, na jego żądanie, jeżeli zostało ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za Zamówienie.
 4. FEP wystawia i przesyła fakturę w pliku pdf na adres e-mail podany do tego celu w Zamówieniu w terminie 3 Dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
 5. Nabywca akceptuje stosowanie faktur elektronicznych (pdf).
XIII. Warunki techniczne udziału w Szkoleniu
 1. W celu udziału w Szkoleniu należy spełniać warunki techniczne opisane w niniejszym rozdziale, obowiązujące na platformie Livestorm.
 2. Nie jest wymagane instalowania wtyczek ani dodatkowego oprogramowania.
 3. Podczas Szkolenia Uczestnik powinien używać komputera, tableta lub smartfona, mających:
  1. wbudowany głośnik lub wyjście dźwięku na słuchawki lub głośnik,
  2. dowolny system operacyjny,
  3. zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej:
   1. Edge,
   2. Chrome,
   3. Firefox,
   4. Safari,
  4. dostęp do Internetu z połączeniem wynoszącym co najmniej 350 kb/s dla pobieranych i wysyłanych danych (zalecaną wartość jest 5 Mp/s dla pobieranych i wysyłanych danych).
 4. W przypadku, gdy Uczestnik korzysta z sieci w swojej organizacji, w której stosowane są ograniczenia ruchu internetowego, może okazać się konieczne odpowiednie przygotowanie się do Szkolenia od strony technicznej. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się ze służbami IT w swojej organizacji i przekazać im następujące informacje dotyczące wymagań technicznych:
  1. port TCP 443 powinien być otwarty,
  2. następujące domeny powinny być uwzględnione na białej liście:
   1. *.tokbox.com
   2. *.opentok.com
   3. *.livestorm.co
   4. *.livestorm.io
  3. powinny być zezwolone websockety i połączenia na wss://ws.livestorm.co
  4. powinien być otwarty port UDP 3478 (zalecane jest otwarcie portów UDP 1025-65535).
XIV. Przebieg Szkolenia
 1. Uczestnik nie może dostarczać w trakcie Szkolenia treści o charakterze bezprawnym, w szczególności na czacie.
 2. Uczestnik nie może zakłócać swoim zachowaniem prawidłowego przebiegu Szkolenia.
 3. FEP może usunąć ze Szkolenia Uczestnika, który naruszył pkt. 1 lub 2 niniejszego rozdziału.
XV. Sesja pytań i odpowiedzi
 1. Podczas sesji pytań i odpowiedzi Uczestnik może zadać trenerowi pytanie, którego treść nie przekracza 300 znaków ze spacjami.
 2. Trener dokonuje swobodnego wyboru pytań, na które chce udzielić odpowiedzi, spośród pytań zadanych przez Uczestników w zakładce „Pytania”, kierując się przy wyborze pytań w szczególności konstrukcją pytania oraz swoją wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi udzielić odpowiedzi na pytanie, z uwzględnieniem ram czasowych i tematyki Szkolenia.
 3. Udział w sesji pytań i odpowiedzi nie gwarantuje Uczestnikowi uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność FEP za treść udzielanych odpowiedzi na pytania.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność trenerów za treść udzielanych odpowiedzi na pytania.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na anonimową publikację swojego pytania w materiałach FEP w Internecie, w szczególności w Wideo.
XVI. Prawa autorskie
 1. FEP przysługują majątkowe prawa autorskie lub licencje do Szkoleń, Wideo i materiałów szkoleniowych.
 2. Zabrania się udostępniania całości lub części Szkoleń, Wideo i materiałów szkoleniowych pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej określonej przepisami prawa.
XVII. Dane osobowe
 1. FEP jest administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszych Warunkach świadczenia usług.
 2. FEP jako administrator danych osobowych zapewnia ich ochronę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych są zawarte w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie https://www.feptax.pl/rodo.
XVIII. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Subskrypcji można kierować w postaci:
  1. elektronicznej na adres e-mail: forum@feptax.pl,
  2. elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie https://www.feptax.pl/kontakt,
  3. pisemnej na adres rejestrowy FEP.
 2. FEP rozpatruje reklamację w terminie 7 Dni roboczych od daty jej otrzymania.
 3. FEP udziela odpowiedzi w sprawie reklamacji w postaci:
  1. elektronicznej na wskazany adres e-mail — jeżeli reklamację złożono w postaci elektronicznej,
  2. pisemnej na wskazany adres — jeżeli reklamację złożono w postaci pisemnej.
XIX. Zmiana Warunków świadczenia usługi
 1. FEP ma prawo w każdym czasie zmienić Warunki świadczenia usług.
 2. Zmienione Warunki świadczenia usług są publikowane na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/warunki.
XX. Obowiązywanie
 1. Warunki świadczenia usług w niniejszym brzmieniu stosuje się do Zamówień składanych od dnia 10 stycznia 2023 r.