Warunki świadczenia usług

I. Definicje
 1. Niniejszym zwrotom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Dane osobowe –  wszelkie informacje  o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które FEP uzyskuje w związku z prowadzoną działalnością,
  2. Dzień roboczy – każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy,
  3. FEP – Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000697967, NIP: 6762536972, wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł,
  4. Kolejny okres subskrypcji – Okres subskrypcji, który następuje bezpośrednio po bieżącym Okresie subskrypcji, o takim samym czasie trwania lub najbardziej zbliżonym do bieżącego Okresu subskrypcji, jeżeli bieżący Okres subskrypcji został wycofany z Oferty,
  5. Konto Osoby Kontaktowej –  indywidualne konto Osoby kontaktowej na stronie internetowej: https://www.feptax.pl, dostępne po zalogowaniu jej indywidualnymi danymi,
  6. Konto Subskrybenta – indywidualne konto Subskrybenta na stronie internetowej: https://www.feptax.pl, dostępne po zalogowaniu jego indywidualnymi danymi,
  7. Materiały szkoleniowe – materiały obejmujące prezentację ze Szkolenia w formacie A4 lub w innym formacie w postaci pliku pdf lub innego pliku komputerowego,
  8. Nabywca – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba prawna, która nabywa Subskrypcję dla wskazanego Subskrybenta,
  9. Nagranie – nagranie Szkolenia udostępnione do odtwarzania online poprzez przeglądarkę internetową,
  10. Oferta – oferta FEP obejmująca Subskrypcje, publikowana na stronie internetowej: https://www.feptax.pl,
  11. Okres subskrypcji – okres rozliczeniowy, w którym trwa Subskrypcja, obejmujący przedział czasu od 30 dni do 365 dni, zgodnie z Zamówieniem,
  12. Osoba kontaktowa –  wskazana przez Nabywcę osoba fizyczna uprawniona do zarządzania warunkami Subskrypcji,
  13. Produkt elektroniczny – produkt obejmujący e-book, wzór procedury, wzór umowy lub inny podobny dokument w postaci pliku pdf, docx lub innego pliku komputerowego,
  14. Subskrybent – wskazana przez Nabywcę osoba fizyczna uprawniona do korzystania z Subskrypcji,
  15. Subskrypcja – usługa dostępu do zawartości online świadczona przez FEP w Okresie subskrypcji w zakresie wskazanym w Zamówieniu,
  16. Szkolenie – szkolenie online prowadzone na żywo przez FEP przy użyciu środków porozumiewania się na odległość na platformie Livestorm,
  17. Uczestnik — Subskrybent, który uczestniczy w Szkoleniu,
  18. Wykładowca – osoba fizyczna prowadząca Szkolenie,
  19. Zamówienie – zamówienie Subskrypcji dla Subskrybenta, złożone elektronicznie przez Nabywcę lub przez Osobę kontaktową działającą w imieniu i na rzecz Nabywcy na stronie internetowej: https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@feptax.pl,
  20. Zamówienie automatyczne – zamówienie Subskrypcji dla Subskrybenta na Kolejny okres subskrypcji, wygenerowane automatycznie przez FEP.
II. Subskrypcje
 1. FEP oferuje trzy rodzaje Subskrypcji:
  1. Subskrypcja e-szkolenia,
  2. Subskrypcja e-produktu,
  3. Subskrypcja karnetu szkoleniowego.
III. Subskrypcja e-szkolenia
 1. Subskrypcja e-szkolenia polega na udostępnieniu na Koncie Subskrybenta:
  1. linku umożliwiającego udział w Szkoleniu objętym Zamówieniem, chyba że Szkolenie się zakończyło,
  2. Nagrania obejmującego zapis audiowizualny Szkolenia objętego Zamówieniem, publikowanego na Koncie Subskrybenta w terminie 3 Dni roboczych od dnia, w którym Szkolenie się zakończyło,
  3. Materiałów szkoleniowych, publikowanych na Koncie Subskrybenta w dniu Szkolenia do pobrania w pliku pdf lub innym formacie komputerowym,
  4. imiennego certyfikatu szkoleniowego, publikowanego na Koncie Subskrybenta w dniu Szkolenia do pobrania w pliku pdf.
 2. Udostępnienie na Koncie  Subskrybenta:
  1. linku, o którym mowa w pkt. 1.1 niniejszego rozdziału, następuje w okresie od uruchomienia Subskrypcji do zakończenia Szkolenia,
  2. zawartości online, o której mowa w pkt. 1.2.-1.4 niniejszego rozdziału, następuje w Okresie subskrypcji wynoszącym 365 dni od uruchomienia Subskrypcji.
IV. Subskrypcja e-produktu
 1. Subskrypcja e-produktu polega na udostępnieniu na Koncie Subskrybenta do pobrania w pliku pdf lub innym formacie komputerowym w Okresie subskrypcji:
  1. Produktu elektronicznego objętego Zamówieniem,
  2. każdorazowej aktualizacji w Okresie Subskrypcji Produktu elektronicznego objętego Zamówieniem.
 2. Okres subskrypcji, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, wynosi 365 dni od uruchomienia Subskrypcji.
V. Subskrypcja karnetu szkoleniowego
 1. Subskrypcja karnetu szkoleniowego polega na:
  1. umożliwieniu Subskrybentowi udziału we wszystkich Szkoleniach organizowanych przez FEP w Okresie subskrypcji wskazanym w Zamówieniu, poprzez udostępnienie na Koncie Subskrybenta linków do tych Szkoleń po ogłoszeniu ich terminów,
  2. udostępnieniu na Koncie Subskrybenta w Okresie subskrypcji:
   1. Nagrań obejmujących zapis audiowizualny dotychczasowych Szkoleń zgodnie z Ofertą, z zastrzeżeniem publikacji nowych Nagrań każdorazowo w terminie 3 Dni roboczych od dnia, w którym dane Szkolenie się zakończyło,
   2. Materiałów szkoleniowych z dotychczasowych Szkoleń (Nagrań) do pobrania w pliku pdf lub innym formacie komputerowym, z zastrzeżeniem publikacji Materiałów szkoleniowych z nowych Szkoleń każdorazowo w dniu danego Szkolenia,
   3. imiennych certyfikatów szkoleniowych z dotychczasowych Szkoleń (Nagrań) do pobrania w pliku pdf, z zastrzeżeniem publikacji imiennych certyfikatów szkoleniowych z nowych Szkoleń każdorazowo w dniu danego Szkolenia.
 2. FEP zastrzega sobie prawo do nieograniczonego dokonywania zmian w Ofercie , w tym poprzez dodawanie lub usuwanie Szkoleń i Nagrań na Koncie Subskrybenta w ramach Subskrypcji karnetu szkoleniowego, z tym że:
  1. w całym Okresie subskrypcji Subskrybent Subskrypcji karnetu szkoleniowego będzie mieć dostęp do co najmniej 300 Nagrań,
  2. w każdym miesiącu kalendarzowym, z wyjątkiem lipca i sierpnia, FEP będzie organizować co najmniej 10 Szkoleń.
VI. Zamówienie Subskrypcji
 1. Zamówienie można złożyć na stronie internetowej: https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@feptax.pl.
 2. Przy składaniu Zamówienia wskazuje się następujące dane Osoby kontaktowej:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail stanowiący login do Konta Osoby kontaktowej,
  4. numer telefonu (opcjonalnie).
 3. Przy składaniu Zamówienia wskazuje się następujące dane Subskrybenta:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail stanowiący login do Konta Subskrybenta.
 4. Osoba kontaktowa może być Subskrybentem.
VII. Opłacenie Zamówienia
 1. Nabywca może opłacić Zamówienie:
  1. przelewem bankowym na podstawie dokumentu pro forma (pdf),
  2. za pośrednictwem bramki płatniczej PayU przy użyciu metod płatności w niej dostępnych.
 2. Z chwilą opłacenia Zamówienia następuje zawarcie między FEP a Nabywcą umowy w przedmiocie Subskrypcji w zakresie wskazanym w Zamówieniu.
 3. FEP księguje wpłatę za Zamówienie w ciągu:
  1. 15 minut od uzyskania pozytywnej autoryzacji zapłaty – w przypadku zapłaty za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,
  2. 24 godzin od uznania rachunku bankowego FEP, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy – w przypadku zapłaty przelewem bankowym.
VIII. Zwrot środków pieniężnych
 1. FEP nie zwraca środków pieniężnych otrzymanych z tytułu opłacenia Zamówienia, jeżeli Subskrypcja została uruchomiona.
IX. Uruchomienie Subskrypcji
 1. FEP uruchamia Subskrypcję w ciągu 15 minut od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
 2. Uruchomienie Subskrypcji polega na przesłaniu na adres e-mail Subskrybenta, który został wskazany w Zamówieniu, danych dostępowych do Konta Subskrybenta pozwalających rozpocząć korzystanie z Subskrypcji.
 3. FEP nie odpowiada za sytuację wynikającą z podania w Zamówieniu:
  1. błędnego adresu e-mail,
  2. adresu e-mail, dla którego serwer nie przyjmuje wiadomości e-mail wysyłanych z adresu forum@feptax.pl.
X. Zakończenie Subskrypcji
 1. Subskrypcja kończy się w dniu, w którym upływa Okres subskrypcji.
 2. Nabywca może złożyć Zamówienie dotyczące Subskrypcji na Kolejny okres subskrypcji. W tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów VI-IX, z tym że w przypadku zaksięgowania wpłaty za Zamówienie przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji, Kolejny okres subskrypcji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się bieżący Okres subskrypcji.
XI. Zamówienia automatyczne dla Subskrypcji karnetu szkoleniowego
 1. FEP zastrzega sobie prawo wysłania do Nabywcy, około 10 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji, dokumentu pro forma wystawionego na podstawie Zamówienia automatycznego, umożliwiającego kontynuację Subskrypcji w Kolejnym okresie subskrypcji.
 2. W zakresie pkt. 1 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów VI-IX, z tym że w przypadku zaksięgowania wpłaty za Zamówienie automatyczne przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji, Kolejny okres subskrypcji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się bieżący Okres subskrypcji.
 3. Nabywca nie ma obowiązku opłacać dokumentu pro forma wskazanego w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
XII. Anulowanie Zamówienia i Zamówienia automatycznego
 1. W przypadku nieopłacenia Zamówienia w terminie jest ono anulowane w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.
 2. W przypadku nieopłacenia Zamówienia automatycznego w terminie jest ono anulowane w ciągu 30 dni od daty jego wygenerowania.
 3. Zamówienie i Zamówienie automatyczne mogą zostać anulowane wcześniej niż w terminie wskazanym w pkt. 1 lub 2 niniejszego rozdziału, jeżeli przemawiają za tym okoliczności z tym związane, w szczególności na żądanie Nabywcy.
XIII. Faktury
 1. Nabywca wskazuje w Zamówieniu, czy chce otrzymać fakturę.
 2. Nabywca, który nie wskazuje w Zamówieniu, że chce otrzymać faktury, jest uważany za osobę niebędącą podatnikiem VAT.
 3. FEP wystawia fakturę Nabywcy, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału, na jego żądanie, jeżeli zostało ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za Zamówienie.
 4. FEP wystawia i przesyła fakturę w pliku pdf na adres e-mail podany do tego celu w Zamówieniu w terminie 3 Dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
 5. Nabywca akceptuje stosowanie faktur elektronicznych (pdf).
XIV. Warunki techniczne udziału w Szkoleniu
 1. W celu udziału w Szkoleniu należy spełniać warunki techniczne opisane w niniejszym rozdziale.
 2. Podczas Szkolenia Uczestnik powinien korzystać z komputera, tableta lub smartfona, które spełniającą następujące wymagania:
  1. wbudowany głośnik lub wyjście dźwięku do posiadanych przez Uczestnika słuchawek lub zewnętrznego głośnika,
  2. zainstalowany współczesny system operacyjny (Windows, macOS, dystrybucja Linuxa, Android, iOS, iPadOS),
  3. zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowej:
   1. Edge,
   2. Chrome,
   3. Firefox,
   4. Safari,
  4. dostęp do Internetu z połączeniem wynoszącym co najmniej 350 kb/s dla pobieranych i wysyłanych danych (zalecaną wartość jest 5 Mp/s dla pobieranych i wysyłanych danych).
 3. Nie jest wymagane instalowania wtyczek ani dodatkowego oprogramowania.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik korzysta z sieci w organizacji, w której stosowane są ograniczenia ruchu internetowego, może okazać się konieczne odpowiednie przygotowanie się do Szkolenia od strony technicznej. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się ze służbami IT swojej organizacji i przekazać im następujące informacje dotyczące wymagań technicznych:
  1. port TCP 443 powinien być otwarty,
  2. następujące domeny powinny być uwzględnione na białej liście:
   1. *.tokbox.com
   2. *.opentok.com
   3. *.livestorm.co
   4. *.livestorm.io
  3. powinny być zezwolone websockety i połączenia na wss://ws.livestorm.co
  4. powinien być otwarty port UDP 3478 (zalecane jest otwarcie portów UDP 1025-65535).
 5. Uczestnik może samodzielnie zweryfikować niektóre warunki techniczne wskazane w niniejszym rozdziale na stronie internetowej: https://app.livestorm.co/connectivity-test.
XV. Przebieg Szkolenia
 1. Uczestnik nie może dostarczać w trakcie Szkolenia treści o charakterze bezprawnym, w szczególności na czacie.
 2. Uczestnik nie może zakłócać swoim zachowaniem prawidłowego przebiegu Szkolenia.
 3. FEP może usunąć ze Szkolenia Uczestnika, który naruszył pkt. 1 lub 2 niniejszego rozdziału.
XVI. Pytania i odpowiedzi
 1. Podczas Szkolenia, a w szczególności w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, Uczestnik może zadać Wykładowcy pytania, których treść każdego z nich może wynosić nie więcej niż 300 znaków ze spacjami.
 2. Wykładowca dokonuje swobodnego wyboru pytań, na które chce udzielić odpowiedzi, spośród pytań zadanych przez Uczestników, kierując się przy wyborze pytań w szczególności konstrukcją pytania oraz swoją wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi udzielić odpowiedzi na pytanie, z uwzględnieniem ram czasowych i tematyki Szkolenia.
 3. Udział w Szkoleniu, w tym w sesji pytań i odpowiedzi, nie gwarantuje Uczestnikowi uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność FEP za treść udzielanych odpowiedzi na pytania.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Wykładowców za treść udzielanych odpowiedzi na pytania.
 6. Uczestnik, zadając pytanie Wykładowcy, wyraża tym samym zgodę na publikację swojego pytania w materiałach FEP w Internecie, w szczególności w Nagraniach, jak również na wskazanie swojego imienia przy danym pytaniu. Publikacja Danych osobowych w tym zakresie ogranicza się wyłącznie do wskazania imienia Uczestnika, a więc w szczególności bez podawania jego nazwiska, adresu e-mail, lokalizacji, danych firmowych czy pracodawcy, ani innych Danych osobowych niż imię.
XVII. Prawa autorskie
 1. FEP przysługują majątkowe prawa autorskie lub licencje do:
  1. Szkoleń,
  2. Nagrań,
  3. Materiałów szkoleniowych,
  4. Produktów elektronicznych.
 2. Zabrania się rozpowszechniania w całości lub w części Szkoleń, Nagrań, Materiałów szkoleniowych lub Produktów elektronicznych, odpłatnie, nieodpłatnie, w jakiejkolwiek postaci, w jakimkolwiek miejscu i czasie, bez zgody FEP, pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej określonej przepisami prawa.
 3. Dozwolony użytek w zakresie Szkoleń, Nagrań, Materiałów szkoleniowych i Produktów elektronicznych ogranicza się do:
  1. Subskrybentów,
  2. innych osób niebędących Subskrybentami, należących do organizacji Nabywcy.
 4. Nabywca i osoby należące do jego organizacji odpowiadają solidarnie za naruszenie postanowień niniejszego rozdziału.
 5. Przez osoby należące do organizacji Nabywcy rozumie się osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, które działają w strukturze organizacyjnej Nabywcy.
XVIII. Dane osobowe
 1. FEP jest administratorem Danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszych Warunkach świadczenia usług.
 2. FEP jako administrator Danych osobowych zapewnia ich ochronę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych osobowych są zawarte w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/rodo.
XIX. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Subskrypcji można kierować w postaci:
  1. elektronicznej na adres e-mail: forum@feptax.pl,
  2. elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/kontakt,
  3. pisemnej na adres rejestrowy FEP.
 2. FEP rozpatruje reklamację w terminie 7 Dni roboczych od daty jej otrzymania.
 3. FEP udziela odpowiedzi w sprawie reklamacji w postaci:
  1. elektronicznej na wskazany adres e-mail — jeżeli reklamację złożono w postaci elektronicznej,
  2. pisemnej na wskazany adres — jeżeli reklamację złożono w postaci pisemnej.
XX. Zmiana Warunków świadczenia usługi
 1. FEP ma prawo w każdym czasie zmienić Warunki świadczenia usług.
 2. Zmienione Warunki świadczenia usług są publikowane na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/warunki.
XXI. Obowiązywanie
 1. Warunki świadczenia usług w niniejszym brzmieniu stosuje się do:
  1. Zamówień składanych od dnia 12 września 2023 r.,
  2. Zamówień automatycznych generowanych od dnia 12 września 2023 r.