Warunki świadczenia usług

I. Definicje
 1. Niniejszym zwrotom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które FEP uzyskuje w związku z prowadzoną działalnością,
  2. FEP – Forum Edukacji Podatkowej sp. z o.o., ul. Bocheńska 5/U6, 31-061 Kraków, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000697967, NIP: 6762536972, wysokość kapitału zakładowego: 24 000,00 zł,
  3. Imienny certyfikat szkoleniowy – certyfikat w pliku pdf zawierający imię i nazwisko Subskrybenta, zaświadczający udział Subskrybenta w szkoleniu w ramach obejrzanego Szkolenia lub Nagrania,
  4. Kolejny okres subskrypcji – Okres subskrypcji, który następuje bezpośrednio po bieżącym Okresie subskrypcji, o takim samym czasie trwania lub najbardziej zbliżonym do bieżącego Okresu subskrypcji, jeżeli bieżący Okres subskrypcji został wycofany z Oferty,
  5. Konto Osoby Kontaktowej – indywidualne konto Osoby kontaktowej na stronie internetowej: https://www.feptax.pl, dostępne po zalogowaniu jej indywidualnymi danymi,
  6. Konto Subskrybenta – indywidualne konto Subskrybenta na stronie internetowej: https://www.feptax.pl, dostępne po zalogowaniu jego indywidualnymi danymi,
  7. Materiały szkoleniowe – materiały obejmujące prezentację ze Szkolenia w postaci pliku pdf lub innego pliku komputerowego,
  8. Nabywca – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo osoba prawna, która nabywa Subskrypcję dla wskazanego Subskrybenta,
  9. Nagranie – zapis audiowizualny Szkolenia udostępniony do odtwarzania online w przeglądarce internetowej,
  10. Oferta – oferta FEP obejmująca Subskrypcje, Szkolenia, Nagrania i inne treści, publikowana na stronie internetowej: https://www.feptax.pl,
  11. Okres subskrypcji – okres, w którym jest realizowana Subskrypcja, obejmujący określony przedział czasu zgodnie z Zamówieniem,
  12. Osoba kontaktowa – wskazana przez Nabywcę osoba fizyczna uprawniona do działania w imieniu i na rzecz Nabywcy, w tym do składania Zamówień i zarządzania warunkami Subskrypcji,
  13. Produkt elektroniczny – produkt obejmujący e-book, wzór procedury, wzór umowy lub inny podobny dokument w postaci pliku pdf, docx lub innego pliku komputerowego, a także program komputerowy,
  14. Subskrybent – wskazana przez Nabywcę osoba fizyczna uprawniona do korzystania z Subskrypcji,
  15. Subskrypcja – usługa dostępu do zawartości online świadczona przez FEP w Okresie subskrypcji w zakresie wskazanym w Zamówieniu,
  16. Subskrypcja e-szkolenia – Subskrypcja obejmująca produkt wskazany w rozdziale III,
  17. Subskrypcja e-produktu – Subskrypcja obejmująca produkt wskazany w rozdziale IV,
  18. Subskrypcja karnetu szkoleniowego – Subskrypcja obejmująca produkt wskazany w rozdziale V,
  19. Szkolenie – szkolenie online prowadzone na żywo przez FEP przy użyciu środków porozumiewania się na odległość na platformie Livestorm,
  20. Uczestnik — Subskrybent, który uczestniczy w Szkoleniu,
  21. Wykładowca – osoba fizyczna prowadząca Szkolenie,
  22. Zamówienie – zamówienie Subskrypcji dla Subskrybenta złożone elektronicznie przez Nabywcę lub przez Osobę kontaktową na stronie internetowej: https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@feptax.pl,
  23. Zamówienie automatyczne – zamówienie Subskrypcji dla Subskrybenta na Kolejny okres subskrypcji, wygenerowane automatycznie przez FEP,
  24. Zamówienie bezpłatne – Zamówienie dotyczące Subskrypcji oferowanej bezpłatnie.
II. Subskrypcje
 1. FEP oferuje trzy rodzaje Subskrypcji:
  1. Subskrypcja e-szkolenia,
  2. Subskrypcja e-produktu,
  3. Subskrypcja karnetu szkoleniowego.
III. Subskrypcja e-szkolenia
 1. Subskrypcja e-szkolenia polega na udostępnieniu na Koncie Subskrybenta:
  1. linku umożliwiającego udział w Szkoleniu objętym Zamówieniem, chyba że Szkolenie się zakończyło,
  2. Nagrania objętego Zamówieniem, publikowanego na Koncie Subskrybenta w terminie 7 dni od zakończenia Szkolenia,
  3. Materiałów szkoleniowych, publikowanych na Koncie Subskrybenta w dniu Szkolenia do pobrania w pliku pdf lub innym formacie komputerowym,
  4. Imiennego certyfikatu szkoleniowego, publikowanego na Koncie Subskrybenta w dniu Szkolenia do pobrania w pliku pdf.
 2. Udostępnienie na Koncie Subskrybenta:
  1. linku, o którym mowa w pkt. 1.1. niniejszego rozdziału, następuje w okresie od uruchomienia Subskrypcji do zakończenia Szkolenia,
  2. pozostałej zawartości online, o której mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, następuje w Okresie subskrypcji.
 3. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do subskrypcji pakietów Szkoleń i Nagrań dostępnych w Ofercie, innych niż Subskrypcja karnetu szkoleniowego.
IV. Subskrypcja e-produktu
 1. Subskrypcja e-produktu polega na udostępnieniu na Koncie Subskrybenta do pobrania w pliku pdf lub innym formacie komputerowym w Okresie subskrypcji:
  1. Produktu elektronicznego objętego Zamówieniem,
  2. każdorazowej aktualizacji Produktu elektronicznego objętego Zamówieniem.
V. Subskrypcja karnetu szkoleniowego
 1. Subskrypcja karnetu szkoleniowego polega na dostępie do Konta Subskrybenta, na którym są udostępniane w Okresie subskrypcji:
  1. linki do Szkoleń, jeżeli są one organizowane przez FEP w Okresie subskrypcji, po ogłoszeniu ich terminów,
  2. Nagrania z dotychczasowych Szkoleń, z tym że Nagrania z nowych Szkoleń są publikowane na Koncie Subskrybenta każdorazowo w terminie 7 dni od zakończenia Szkolenia,
  3. Materiały szkoleniowe z dotychczasowych Szkoleń (Nagrań) do pobrania w pliku pdf lub innym formacie komputerowym, z tym że Materiały szkoleniowe z nowych Szkoleń są publikowane na Koncie Subskrybenta każdorazowo w dniu Szkolenia,
  4. Imienne certyfikaty szkoleniowe z dotychczasowych Szkoleń (Nagrań) do pobrania w pliku pdf, z tym że Imienne certyfikaty szkoleniowe z nowych Szkoleń są publikowane na Koncie Subskrybenta każdorazowo w dniu Szkolenia.
 2. FEP zastrzega sobie prawo do nieograniczonego dokonywania zmian w Ofercie, w tym poprzez dodawanie lub usuwanie Szkoleń i Nagrań, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, na Koncie Subskrybenta w ramach Subskrypcji karnetu szkoleniowego w Okresie subskrypcji, jak również związanych z nimi Materiałów szkoleniowych oraz Imiennych certyfikatów szkoleniowych.
VI. Zamówienie Subskrypcji
 1. Zamówienie można złożyć na stronie internetowej: https://www.feptax.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres forum@feptax.pl.
 2. Przy składaniu Zamówienia wskazuje się następujące dane Osoby kontaktowej:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail stanowiący login do Konta Osoby kontaktowej,
  4. numer telefonu (opcjonalnie).
 3. Przy składaniu Zamówienia wskazuje się następujące dane Subskrybenta:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail stanowiący login do Konta Subskrybenta.
 4. Osoba kontaktowa może być Subskrybentem.
 5. Zawarcie między FEP a Nabywcą umowy w przedmiocie Subskrypcji w zakresie wskazanym w Zamówieniu następuje:
  1. z chwilą opłacenia Zamówienia,
  2. z chwilą złożenia Zamówienia bezpłatnego.
VII. Opłacenie Zamówienia
 1. Nabywca może opłacić Zamówienie:
  1. przelewem bankowym na podstawie dokumentu pro forma (pdf),
  2. za pośrednictwem bramki płatniczej PayU przy użyciu dostępnych metod płatności.
 2. FEP księguje wpłatę za Zamówienie w ciągu:
  1. 15 minut od uzyskania pozytywnej autoryzacji zapłaty – w przypadku zapłaty za pośrednictwem bramki płatniczej PayU,
  2. 24 godzin od uznania rachunku bankowego FEP, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy – w przypadku zapłaty przelewem bankowym.
VIII. Zwrot środków pieniężnych
 1. FEP nie zwraca środków pieniężnych otrzymanych z tytułu opłacenia Zamówienia, jeżeli Subskrypcja została uruchomiona.
IX. Uruchomienie Subskrypcji
 1. FEP uruchamia Subskrypcję w ciągu 15 minut od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
 2. FEP uruchamia Subskrypcję nabytą w ramach Zamówienia bezpłatnego w ciągu 15 minut od złożenia Zamówienia bezpłatnego.
 3. Uruchomienie Subskrypcji polega na przesłaniu na adres e-mail Subskrybenta, który został wskazany w Zamówieniu, danych dostępowych do Konta Subskrybenta pozwalających rozpocząć korzystanie z Subskrypcji.
 4. FEP nie odpowiada za sytuację wynikającą z podania w Zamówieniu:
  1. błędnego adresu e-mail,
  2. adresu e-mail obsługiwanego przez serwer, który nie przyjmuje wiadomości e-mail wysyłanych z adresu w domenie feptax.pl.
X. Zakończenie Subskrypcji
 1. Subskrypcja kończy się w dniu, w którym upływa Okres subskrypcji.
 2. Nabywca może złożyć Zamówienie dotyczące Subskrypcji na Kolejny okres subskrypcji, z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego rozdziału. W tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów VI-IX, z tym że w przypadku zaksięgowania wpłaty za Zamówienie przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji, Kolejny okres subskrypcji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się bieżący Okres subskrypcji.
 3. Postanowienia pkt. 2 niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Subskrypcji nabytej w ramach Zamówienia bezpłatnego.
XI. Zamówienia automatyczne dla Subskrypcji karnetu szkoleniowego
 1. FEP zastrzega sobie prawo wysłania do Nabywcy, około 10 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji, dokumentu pro forma wystawionego na podstawie Zamówienia automatycznego, umożliwiającego kontynuację Subskrypcji w Kolejnym okresie subskrypcji.
 2. W zakresie pkt. 1 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziałów VI-IX, z tym że w przypadku zaksięgowania wpłaty za Zamówienie automatyczne przed zakończeniem bieżącego Okresu subskrypcji, Kolejny okres subskrypcji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się bieżący Okres subskrypcji.
 3. Nabywca nie ma obowiązku zapłaty dokumentu pro forma wskazanego w pkt. 1 niniejszego rozdziału.
XII. Anulowanie Zamówienia i Zamówienia automatycznego
 1. FEP anuluje nieopłacone Zamówienie po 30 dniach od daty jego złożenia.
 2. FEP anuluje nieopłacone Zamówienie automatyczne po 30 dniach od daty jego wygenerowania.
 3. FEP może anulować Zamówienie i Zamówienie automatyczne wcześniej niż w terminie wskazanym w pkt. 1 lub 2 niniejszego rozdziału, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, w szczególności na żądanie Nabywcy.
XIII. Faktury
 1. Nabywca wskazuje w Zamówieniu, czy chce otrzymać fakturę.
 2. FEP wystawia fakturę, jeżeli:
  1. Nabywca wskazał wolę otrzymania faktury zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, lub
  2. dane wskazane w Zamówienia świadczą o tym, że Nabywca jest podatnikiem VAT, w szczególności gdy w Zamówieniu podano NIP.
 3. Nabywca, który nie wskazuje w Zamówieniu, że chce otrzymać faktury, jest uważany za osobę niebędącą podatnikiem VAT, chyba że dane wskazane w Zamówienia świadczą o tym, że jest podatnikiem VAT.
 4. FEP wystawia fakturę Nabywcy, o którym mowa w pkt. 3 zdanie pierwsze niniejszego rozdziału, na jego żądanie, jeżeli zostało ono zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za Zamówienie.
 5. FEP wystawia i przesyła fakturę w pliku pdf na adres e-mail podany do tego celu w Zamówieniu w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty za Zamówienie.
 6. Nabywca akceptuje stosowanie faktur elektronicznych (pdf).
XIV. Warunki techniczne udziału w Szkoleniu
 1. W celu udziału w Szkoleniu należy spełniać warunki techniczne opisane w niniejszym rozdziale.
 2. Podczas Szkolenia Uczestnik powinien korzystać z urządzenia (komputera, tableta lub smartfona), które spełnia następujące wymagania:
  1. urządzenie zostało wyprodukowane nie wcześniej niż 10 lat temu,
  2. urządzenie ma wbudowany głośnik lub wyjście dźwięku do posiadanych przez Uczestnika słuchawek lub zewnętrznego głośnika,
  3. urządzenie ma zainstalowany aktualną wersję jednego z następujących systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux w dowolnej dystrybucji, Android, iOS, iPadOS,
  4. na urządzeniu jest zainstalowana aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Edge, Chrome, Firefox, Safari lub inna podobna przeglądarka internetowa,
  5. urządzenie ma dostęp do Internetu z połączeniem wynoszącym co najmniej 1 Mp/s dla pobieranych i wysyłanych danych,
 3. Nie jest wymagane instalowania wtyczek ani dodatkowego oprogramowania.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik korzysta z sieci w organizacji, w której stosowane są ograniczenia ruchu internetowego, może okazać się konieczne odpowiednie przygotowanie się do Szkolenia od strony technicznej. W tym celu Uczestnik powinien skontaktować się ze służbami IT swojej organizacji i przekazać im następujące informacje dotyczące wymagań technicznych:
  1. port TCP 443 powinien być otwarty,
  2. następujące domeny powinny być uwzględnione na białej liście:
  3. powinny być zezwolone websockety i połączenia na wss://ws.livestorm.co
  4. powinien być otwarty port UDP 3478 (zalecane jest otwarcie portów UDP 1025-65535).
 5. Uczestnik może samodzielnie zweryfikować niektóre warunki techniczne wskazane w niniejszym rozdziale na stronie internetowej: https://app.livestorm.co/connectivity-test.
XV. Przebieg Szkolenia
 1. Uczestnik nie może dostarczać w trakcie Szkolenia treści o charakterze bezprawnym, w szczególności na czacie.
 2. Uczestnik nie może zakłócać swoim zachowaniem prawidłowego przebiegu Szkolenia.
 3. FEP może usunąć ze Szkolenia Uczestnika, który naruszył pkt. 1 lub 2 niniejszego rozdziału.
XVI. Pytania i odpowiedzi
 1. Podczas Szkolenia, a w szczególności w trakcie sesji pytań i odpowiedzi, Uczestnik może zadać Wykładowcy pytania, których treść każdego z nich może wynosić nie więcej niż 300 znaków ze spacjami (ograniczenie techniczne).
 2. Wykładowca dokonuje swobodnego wyboru pytań, na które chce udzielić odpowiedzi, spośród pytań zadanych przez Uczestników, kierując się przy wyborze pytań w szczególności konstrukcją pytania oraz swoją wiedzą i doświadczeniem pozwalającymi udzielić odpowiedzi na pytanie, z uwzględnieniem ram czasowych i tematyki Szkolenia.
 3. Udział w Szkoleniu, w tym w sesji pytań i odpowiedzi, nie gwarantuje Uczestnikowi uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność FEP za treść udzielanych odpowiedzi na pytania.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Wykładowców za treść udzielanych odpowiedzi na pytania.
 6. Uczestnik, zadając pytanie Wykładowcy, wyraża tym samym zgodę na publikację swojego pytania w materiałach FEP w Internecie, w szczególności w Nagraniach, jak również na wskazanie swojego imienia przy danym pytaniu. Publikacja Danych osobowych w tym zakresie ogranicza się wyłącznie do wskazania imienia Uczestnika, a więc w szczególności bez podawania jego nazwiska, adresu e-mail, lokalizacji, danych firmowych czy pracodawcy, ani innych Danych osobowych niż imię Uczestnika.
XVII. Prawa autorskie
 1. FEP przysługują majątkowe prawa autorskie lub licencje do:
  1. Szkoleń,
  2. Nagrań,
  3. Materiałów szkoleniowych,
  4. Produktów elektronicznych.
 2. Zabrania się rozpowszechniania w całości lub w części Szkoleń, Nagrań, Materiałów szkoleniowych lub Produktów elektronicznych, odpłatnie, nieodpłatnie, w jakiejkolwiek postaci, w jakimkolwiek miejscu i czasie, bez zgody FEP, pod rygorem odpowiedzialności karnej i cywilnej określonej przepisami prawa.
 3. Dozwolony użytek w zakresie Szkoleń, Nagrań, Materiałów szkoleniowych i Produktów elektronicznych ogranicza się do Subskrybentów.
 4. Nabywca i osoby należące do jego organizacji odpowiadają solidarnie za naruszenie postanowień niniejszego rozdziału.
 5. Przez osoby należące do organizacji Nabywcy rozumie się osoby zatrudnione przez niego na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, które działają w strukturze organizacyjnej Nabywcy.
XVIII. Dane osobowe
 1. FEP jest administratorem Danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w niniejszych Warunkach świadczenia usług.
 2. FEP jako administrator Danych osobowych zapewnia ich ochronę zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych osobowych są zawarte w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/rodo.
XIX. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące Subskrypcji można kierować w postaci:
  1. elektronicznej na adres e-mail: forum@feptax.pl,
  2. elektronicznej za pośrednictwem formularza na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/kontakt,
  3. pisemnej na adres rejestrowy FEP.
 2. FEP rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 3. FEP udziela odpowiedzi w sprawie reklamacji w postaci:
  1. elektronicznej na wskazany adres e-mail — jeżeli reklamację złożono w postaci elektronicznej,
  2. pisemnej na wskazany adres — jeżeli reklamację złożono w postaci pisemnej; w tym przypadku termin z pkt. 2 niniejszego rozdziału uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie nadano przesyłkę listową.
XX. Zmiana Warunków świadczenia usługi
 1. FEP ma prawo w każdym czasie zmienić Warunki świadczenia usług.
 2. Zmienione Warunki świadczenia usług są publikowane na stronie internetowej: https://www.feptax.pl/warunki.
XXI. Obowiązywanie
 1. Warunki świadczenia usług w niniejszym brzmieniu stosuje się do:
  1. Zamówień składanych od dnia 2 maja 2024 r.,
  2. Zamówień automatycznych generowanych od dnia 2 maja 2024 r.