Uproszczone sprawozdania finansowe za 2023 rok dla jednostek mikro, małych i NGO (04.03.2024)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 04.03.2024 r.
Czas trwania: 2 godz.

 • 10:00-12:00 Szkolenie online
 • 12:00-12:30 Sesja pytań i odpowiedzi
Tematyka: bilansowe
 1. Informacje ogólne i informacje uzupełniające – sprawozdanie finansowe jednostki mikro
 2. Bilans jednostki mikro – zakres informacji
 3. Rachunek zysków i strat jednostki mikro
 4. Wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia – sprawozdanie finansowe jednostki małej
 5. Bilans jednostki małej – zakres informacji
 6. Rachunek zysków i strat jednostki małej
  1. a. Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów
  2. b. Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną
  3. c. Wynik na działalności finansowej
  4. d. Bieżący i odroczony podatek dochodowy
 7. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i informacja dodatkowa – sprawozdanie finansowe jednostek NGO
 8. Bilans organizacji pozarządowej – zakres informacji
 9. Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowej
 10. Przychody i koszty działalności statutowej
 11. Przychody i koszty działalności gospodarczej
  1. Koszty ogólnego zarządu
  2. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
  3. Przychody i koszty finansowe
  4. Zysk/strata brutto
  5. Podatek dochodowy
  6. Wynik finansowy netto
 12. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: