Odpowiedzialność za podatki: sankcje podatkowe i karnoskarbowe (26.05.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 26.05.2022 r.
Czas trwania: 3,5 godz.

 1. Odpowiedzialność karna skarbowa – najważniejsze kwestie:
  1. podstawowe przesłanki odpowiedzialności karnej skarbowej:
   1. wina
   2. umyślność, nieumyślność
   3. społeczna szkodliwość czynu
  2. katalog osób odpowiedzialnych za sprawstwo
  3. podstawowe zasady wymierzania kary na gruncie KKS
  4. przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe
  5. katalog kar i środków karnych orzekanych za przestępstwo skarbowe oraz wykroczenie skarbowe
  6. postępowanie mandatowe i wysokość mandatów
  7. ustanie ścigania przestępstw skarbowych oraz wykroczeń skarbowych
  8. instytucja tzw. czynnego żalu
  9. instytucja dobrowolnego poddania się karze
  10. odpowiedzialność posiłkowa na gruncie KKS
  11. przykładowe czyny zabronione sankcjonowane na gruncie KKS (najczęściej spotykane w praktyce obrotu gospodarczego)
 2. Odpowiedzialność karna w kontekście przestępstw na tle „podatkowym” (m.in. tzw. „zbrodnia Vatowska”)
 3. Rodzaje odpowiedzialności na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej i poszczególnych tytułów podatkowych wraz z przykładami
  1. odpowiedzialność solidarna
  2. odpowiedzialność następców prawnych oraz podmiotów przekształconych
  3. odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
 4. Dodatkowe zobowiązania podatkowe w podatku VAT
 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w kontekście podatku CIT
 6. Instytucja szacowania na gruncie:
  1. podatku dochodowego
  2. podatku VAT
 7. Negatywne konsekwencje związane z błędami w ramach:
  1. podatku akcyzowego
  2. podatku od nieruchomości
 8. Rzetelność i niewadliwość ksiąg:
  1. nierzetelność ksiąg
  2. wadliwość ksiąg
  3. księga jako dowód
  4. znaczenie badania rzetelności ksiąg w kontekście procedur kontrolnych
 9. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, w tym:
  1. odsetki obniżone
  2. odsetki podwyższone
 10. Pytania i odpowiedzi
Paweł Łabno

doradca podatkowy

Wspólnik w kancelarii Czyż Łabno Wojtowicz-Janicka w Krakowie, od 20 lat zajmuje się prawem podatkowym, doradzając klientom i reprezentując ich przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: