Rachunek zysków i strat za 2021 rok (08.02.2022)

Dostęp na Cena
365 dni 49,00 zł netto (60,27 zł brutto) / 1 os.

Cena zawiera:
 • roczny dostęp do nagrania wideo ze szkolenia,
 • roczny dostęp do materiałów szkoleniowych (pdf do pobrania),
 • roczny dostęp do imiennego certyfikatu szkoleniowego (pdf do pobrania).

Nagranie szkolenia, które odbyło się w dniu 08.02.2022 r.
Czas trwania: 2 godz.

 1. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 2. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
 3. Układ rachunku zysków i strat
  1. układ poziomy
  2. układ pionowy
 4. Zestawienie dynamiczne wielkości strumieniowych
 5. Zasady ustalania wyniku finansowego
 6. Zysk / strata ze sprzedaży (wariant porównawczy)
  1. przychody netto ze sprzedaży lub zrównane z nimi
  2. koszty działalności operacyjnej
 7. Zysk / strata ze sprzedaży (wariant kalkulacyjny)
  1. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
  2. koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
 8. Zysk / strata z działalności operacyjnej
  1. pozostałe przychody operacyjne
  2. pozostałe koszty operacyjne
 9. Zysk / strata brutto
  1. przychody finansowe
  2. koszty finansowe
 10. Podatek dochodowy
 11. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 12. Zysk (strata) netto
 13. Pytania i odpowiedzi
Magdalena Mirowska

trenerka szkoleń bilansowych

Od ponad 28 lat związana z księgowością. Zdobywała doświadczenie jako menedżerka działu księgowości, a następnie jako główna księgowa. Prowadzi własne biuro rachunkowe. Wykładowca szkoleń o tematyce bilansowej.

Ten produkt jest dostępny także w karnecie: